Hälsosamt och hållbart

För Larsa går ett starkt samhällsengagemang och ett medvetet hållbarhetsarbete hand i hand med långsiktig lönsamhet. Larsas ambition är att vara ledande inom ansvarsfullt företagande – dels för att vi som en växande aktör har ett extra stort ansvar, dels för att hållbarhet driver och möjliggör långsiktig tillväxt. Vi arbetar därför aktivt med miljö, hälsa, inkludering och mångfald.

Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor knutna till hela vår verksamhet. Miljöhänsyn ska vara en integrerad del i hela vår verksamhet. Vår inställning sammanfattas i en utarbetad Miljöpolicy som ligger som grund till vårt miljöledningssystem.

 

Vår Miljöpolicy

Miljöhänsyn ska alltid vara en integrerad del i hela vår verksamhet. Vår inställning sammanfattas i en utarbetad Miljöpolicy som ligger som grund till vårt miljöledningssystem.

Larsa Food AB arbetar för en god morgondag med fokus på hälsa och hållbarhet. Vi ser ett aktivt miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

 • Vi ska samarbeta med livsmedelsleverantörer som har en hög grad av miljömedvetenhet.
 • Vi ska arbeta för att minska miljöpåverkan från de förpackningsmaterial vi använder.
 • Vi ska aktivt arbeta med att minimera vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till både transport av varor och personal.
 • Vi ska arbeta med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget.
 • Vi ska förebygga förorening genom att underhålla och serva maskiner, fordon och utrustning samt hantera kemikalier på ett säkert sätt för att skydda vår gemensamma miljö och andra åtagande.
 • Vi ska följa interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
 • Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att utveckla vårt miljöledningssystem och vår verksamhet för att uppnå en högre miljöprestanda.

Malmö 2023-01-13
Larsa Foods AB
VD Husam Meizar

 

Kvalitet & Livsmedekssäkerhet

Vi arbetar kontinuerligt mot ökad medvetenhet och kvalitet samt ett väl fungerande miljöledningssystem.

Här hittar du våra senaste kvalitetscertifikat.

ISO14001:2015
Ekologisk produktion – EU 2018/848
FTI – Anslutningsbevis 2023
IP Livsmedel

 

Social hållbarhet

Under hösten 2022 inledde vi på Larsa ett långsiktigt fadderskap som framtidskompis med en skola i Malmö. Det övergripande syftet med fadderskapet är att minimera glappet mellan skola och arbetsliv genom att skapa ett ömsesidigt och långsiktigt utbyte mellan skolor, företag och organisationer.

Mål är att:

 • Att öka barn och ungdomars förståelse, kunskap och motivation kring arbetslivet och arbetsmarknaden.
 • Att öka barn och ungdomars studiemotivation.
 • Att ge företag och organisationer bättre möjligheter att sprida inspiration samt information om dagens arbetsmarknad och dess yrken.
 • Att ge företag och organisationer chansen att väcka ungdomars intresse kring en viss bransch.

Framtidskompis ägs av grundskoleförvaltningen i Malmö stad och koordineras i dagsläget av Altitude Meetings.