Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders integritet och våra kunders förtroende för oss. En del av detta förtroende bygger bland annat på hur vi hanterar våra kunders personuppgifter. Larsa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter och är även ansvarig för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. I denna integrationspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Integritetspolicyn gäller för www.larsafoods.se

Personuppgiftsansvarig: Larsa Foods AB
Organisationsnummer: 556485-7232
Adress: Flygledaregatan 6
212 39 Malmö
Kontakt via e-post: kontakt@larsafoods.se
Kontakt via telefon: 040-228986

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, IP-nummer, mm.

 

Personuppgiftsbehandling när du använder vår webbplats

  • IP-adress
  • Geografisk placering
  • Information om hur du interagerar med Larsa genom att behandla information om hur du når och lämnar tjänsten.
  • Uppgifter tillhandahålls av dig automatiskt när du besöker vår webbplats. Dessa uppgifter behandlas genom s.k. cookies vars syfte är analys och besöksstatistik av Webbplatsen samt i marknadskommunikativa insatser. För mer information om Larsas cookies-användning hittar du här.

 

Hur vi använder uppgifterna

  • Uppgifterna används för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den e-postadress du har angivit.
  • Vi delar dina personuppgifter med vår IT-leverantör (personuppgiftsbiträden). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
  • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
    Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

 

Personuppgiftsbehandling vid deltagande i evenemang och tävlingar:

Om du deltar i tävlingar anordnade av Larsa kommer vi behandla personuppgifterna du anger (namn, e-postadress, tävlingsbidrag, svar på frågor osv.) för att administrera tävlingen, välja och kontakta vinnaren. Om lagstiftningen kräver kommer vi dela ditt namn och prisuppgifter med Skatteverket.

Om du anmäler ditt deltagande i ett evenemang arrangerat av Larsa kommer vi registrera personuppgifterna du uppgav till oss (såsom namn, e-postadress, evenemang, evenemangsdatum) för att kunna administrera evenemanget och ditt deltagande.

 

Lagringstider för registrerad konsumentkontakt

Dina personuppgifter sparas upp till tre år efter din senaste kundkontakt med oss. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla dina uppgifter för det ifrågavarande ändamålet.

 

Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan. Du har rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

 

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss

 

Rättsliggrund

Larsa Foods har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Larsa Foods har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Larsa Foods kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

 

Uppdateringar av policyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer att meddela användare om eventuella betydande ändringar i denna policy via e-post till den adress som lämnats vid registrering. Ändringar kommer att vara effektiva minst en vecka efter meddelande, vilket ger användarna gott om tid att granska eventuella ändringar.